Het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent maakt zoals elk jaar de lijst van de door de Vlaamse Gemeenschap geregistreerde leegstaande en/of verwaarloosde onroerende bedrijfsgoederen op Gents grondgebied bekend.

 

Deze bekendmaking gebeurt in toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995, aangaande maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 mei 1995, kan iedereen binnen de 30 kalenderdagen na deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd. Dit bezwaarschrift moet via een aangetekend schrijven gericht worden aan de Vlaamse Regering, Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

De lijst van geregistreerde leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten ligt tot en met woensdag 17 oktober 2018 voor iedereen ter inzage. Men kan de lijst inzien aan het onthaal van het stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, elke werkdag van 8 tot 17 uur, en bij de Dienst Belastingen, Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur en woensdag van 14 tot 16 uur.
 
 
 
 
Volg ons op :
0